harmonogram rekrutacji

czynność klasy:
- politechniczna,
- biologiczno-chemiczna,
- społeczno-prawna
- ekonomiczna,
- multimedialna
- społeczno-psychologiczna
klasa
medyczno-farmaceutyczna
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 16 maja do 20 czerwca 2022
do godz. 15:00
od 16 do 30 maja 2022
do godz. 15:00
sprawdzian kompetencji językowej --- 2 czerwca 2022 o godz. 14:00
ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej --- 9 czerwca 2022
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
20 lipca 2022
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 20 do 28 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 29 lipca 2022 o godz.14:00

test kompetencji językowych

28 czerwca odbędzie się test kompetencji językowych dla przyszłych pierwszoklasistów:

o godz. 9:00 z języka angielskiego - dotyczy uczniów, którzy wybrali angielski jako język wiodący lub drugi język,

o godz. 10:00 z języka niemieckiego - dotyczy uczniów, którzy wybrali angielski jako język wiodący lub drugi język.

Celem testu jest wyłącznie połączenie w grupy uczniów o zbliżonych umiejętnościach językowych.

Osoby, które nie będą mogły być na teście w czerwcu, będą mogły do niego przystąpić w terminie dodatkowym - 23 sierpnia (godz. 9:00 - j.angielski, godz. 10:00 - j.niemiecki).

Wyniki testu kompetencji z języka angielskiego do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej

Wyniki testu kompetencji z języka angielskiego do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej, który odbył się 2 czerwca.

numer kandydata w systemie
(numer wniosku)
 wynik testu
22313 5,1/10
339 3,0/10
439 3,9/10
14869 8,0/10
7044 7,6/10
9699 6,3/10
17805 2,4/10
2357 3,3/10
13522 5,9/10
4053 6,6/10
4442 6,00/10
5420 4,2/10
324 3,4/10
5424 8,3/10
3617 6,4/10
19995 5,7/10
20049 4,1/10
18786 3,9/10
9027 7,7/10
18880 5,1/10
3672 7,6/10
15292 3,7/10
4205 5,3/10
214 7,4/10
15059 7,4/10
17023 7,3/10
11227 5,1/10

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM
dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum w roku szkolnym 2022/2023
(wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego)

 1. Egzamin maturalny przeprowadzany będzie w maju 2026 r.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej i części ustnej.
 3. Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej to:
  • Język polski - poziom podstawowy
  • Język obcy nowożytny - poziom podstawowy
  • Matematyka - poziom podstawowy
 4. Przedmioty obowiązkowe w części ustnej to:
  • Język polski – bez określania poziomu
  • Język obcy nowożytny – bez określania poziomu
 5. Uczeń przystępuje do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, który wybrał jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej.
 6. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych:
  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
  • przedmiotami zdawanymi jako dodatkowe, na poziomie rozszerzonym mogą być:
   • biologia,
   • chemia,
   • filozofia,
   • fizyka,
   • geografia,
   • historia,
   • informatyka,
   • język obcy nowożytny (który można wybrać spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)
   • język polski,
   • matematyka,
   • wiedza o społeczeństwie
  • a także:
   • historia muzyki,
   • historia sztuki,
   • język łaciński i kultura antyczna,
   • język mniejszości etnicznej,
   • język mniejszości narodowej,
   • język regionalny,
  • uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych,
  • wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole z wyjątkiem absolwentów oddziału dwujęzycznego, którzy przystępują obowiązkowo do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podkategorie