ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w Procedurze funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich,

§ 1

Zmienia się punkt III ppkt. 4 Procedur funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 2

Punkt. III ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję do sali lekcyjnej mają obowiązek dezynfekcji rąk po długiej przerwie lekcyjnej, która kończy się o godz. 10.55

§ 3

Dodaje się ppkt. 4a
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję informatyki mają obowiązek dezynfekcji rąk.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.

Jan Wróblewski

Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r.
I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
II. Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:
• podwyższoną temperaturę ciała
• ból głowy i mięśni,
• ból gardła,
• kaszel,
• duszności i problemy z oddychaniem,
• uczucie wyczerpania,
• brak apetytu.
3. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te po załatwieniu sprawy niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.
4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2.
5. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa oraz noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnia).
3. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez uczniów/ pracowników szkoły/petentów.
4. Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję do sali mają obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w szkole należy czyścić lub dezynfekować każdego dnia, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
6. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
7. W salach lekcyjnych w Sali gimnastycznej podłogi powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
8. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników, klawiatury.
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
10. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.
12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
IV. Organizacja zajęć w szkole:
1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. W miarę możliwości uczniowie w szkole nie zmieniają sal lekcyjnych, a dużą przerwę spędzają na boisku szkolnym.
4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego.
6. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie.
7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
10. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
11. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, za zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
12. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Za zachowanie reżimu sanitarnego w czasie zajęć wychowania fizycznego odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
13. Zasady korzystania ze specjalistycznych pracowni, sali gimnastycznej znajdują się w wewnętrznym regulaminie szkoły.
14. Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego oraz uczeń pełnoletni, w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych), jest zobowiązany do uaktualnienia /podania numerów kontaktowych/ adresów e-mail.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – nr 01 lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka
ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy
37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną
konieczność sposobu odebrania ze szkoły i przypomnieć o obowiązku
skorzystania z teleporady medycznej.
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem
i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie
informuje dyrektora szkoły.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale II pkt. 2 nie mogą przychodzić do pracy.
5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
VII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, c)każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
VIII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły.
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Sporządza się listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.
2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części II pkt.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich. ul. Józefa Piłsudskiego 20, kontakt:
• Numer informacyjny czynny w godz. 7:25-15:00 – 774400317
• Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. O wszelkich zaistniałych zmianach uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i przez e - dziennik.