nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Zasady organizacji i nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przedszkolach i szkołach

Aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w przedszkolach i szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły   i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – Dz.U. Nr 214, poz. 1579 z 2007r.

Wprowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (lub ucznia powyżej 16 roku życia). Nauka ta może być prowadzona w następujących formach:

  • Nauczania w tym języku – języku mniejszości,
  • Nauczanie w dwóch językach – dwujęzycznie,
  • Dodatkowej nauki tego języka.

Wniosek , o którym mowa  składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia. Każdy wniosek złożony w trakcie roku szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy prawnej od początku kolejnego roku szkolnego. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami regulaminu oceniania, klasyfikowania  i promowania czyli uczniowie - podlegają ocenianiu; aby uczeń został sklasyfikowany ocena musi być pozytywna; uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen.

Dlaczego warto?

  • dwujęzyczne dzieci szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych - porównanie dwóch różniących się od siebie języków pozwala dziecku na lepsze zrozumienie każdego z nich z osobna
  • dwujęzyczne dzieci dysponują kilkoma słowami określającymi te same przedmioty i myśli - takie dzieci wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem, potrafią się wyrażać werbalnie i pisemnie w sposób bardziej precyzyjny
  • dwujęzyczne dzieci są pewniejsze siebie,
  • większe szanse w sferze zawodowej, w której wymagana jest znajomość kilku języków oraz międzynarodowość.