regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ

w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Strzelcach Opolskich


Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.
Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy, a także cele i zadania Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole- należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich, ul. Krakowska38
2) Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć Radę Rodziców działającą w szkole,
3) rodzicach- należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów uczniów
pobierających naukę w szkole,
4) Radzie Pedagogicznej- należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną szkoły,
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły,
6) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2004/256/2572, z późn. zm.),

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2
Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów mającym na celu:
1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2. przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
3. współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
4. upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi- wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny,
5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 3
Do zadań Rady Rodziców, wynikających z celów określonych w § 2, należy w szczególności:
1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:
a) wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie w szkole rady szkoły, o której mowa w art. 50 ustawy,
b) wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący szkołę, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły,
c) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę, wspólnie z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie imienia szkole,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
f) dokonywanie analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska szkolnego
g) pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły,
h) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców środowiska społecznego na rzecz szkoły,
i) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dofinansowanie działalności szkoły,
j) zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców,
k) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
l) współpraca ze szczepami i drużynami harcerskimi w rozwoju harcerstwa;

2. Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,
poprzez:
a) opiniowanie szkolnych programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników ustalonego przez Radę Pedagogiczną,
b) opiniowanie programu harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 st. 2 ustawy,
c) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674, z późn. zm.),
d) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
e) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
f) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,
g) współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,
h) dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
i) współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,
j) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
k) organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na wniosek nauczyciela, w realizację wybranych tematów przewidzianych programem nauczania,
l) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne;

3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, poprzez:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) porozumienie się z dyrektorem szkoły w zakresie ustalenia jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,
d) opiniowanie zgody wydawanej przez dyrektora szkoły na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
e) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
f) informowanie rodziców o organizowaniu czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach wychowania pozaszkolnego,
g) współudział w organizowaniu zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
h) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,
i) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
j) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych,
k) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
l) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
m) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą;4. współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania
b) pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,
c) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszeniu poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku
d) udzielanie pomocy w prowadzeniu świetlic i półinternatów oraz organizacji żywienia i dożywiania uczniów,
e) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Rady Rodziców oraz tryb przeprowadzania wyborów

§ 4
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału, zwane dalej „zebraniem rodziców”
2. Zebranie rodziców, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród rodziców uczniów danego oddziału radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej jej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
3. W skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób.
4. Kandydatów do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust.2, może zgłosić każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu rodziców. Zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
5. Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej i przedstawiciela rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
7. Do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięła udział conajmniej połowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W sytuacji, gdy:
1) liczba kandydatów do rady oddziałowej jest równa liczbie osób, które muszą zostać wybrane lub na stanowiska, o których mowa w ust. 2 zgłoszonych zostało tylko po jednym kandydacie wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,
2) kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru pełnego składu rady oddziałowej, zarządza się ponowne wybory, w których nie biorą udziału kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów umożliwiającą dokonanie wyboru oraz kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów
9. W wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu ma
liczyć rada oddziałowa.
10. Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.
11. O zebraniach rodziców uczniów danego oddziału, rodzice powiadamiani są co najmniej
tydzień przed planowanym terminem zebrania za pośrednictwem uczniów, przez
wywieszenie na terenie szkoły odpowiedniego ogłoszenia oraz, jeżeli jest taka możliwość,
za pośrednictwem strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej.


§ 5

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych.
2. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, zwane dalej „prezydium”, w którego skład wchodzi:
1) przewodniczący Rady Rodziców,
2) zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
3) dwóch członków Rady Rodziców,
4) sekretarz,
5) skarbnik.
6) dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej
3. Osoby wymienione w ust. 2 wybierane są do pełnienia swych funkcji przez Radę Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu według zasad określonych w ust. 4 i 5.
4. Do prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym, w którym wzięła udział co najmniej połowa regulaminowego składu Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W sytuacji gdy:
1) na dane stanowisko zgłoszony został tylko jeden kandydat lub liczba kandydatów na
członków prezydium, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 nie jest większa niż dwóch, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,
2) Kandydaci do prezydium uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru, zarządza się ponowne wybory, w których nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów na dane stanowisko.

§ 6
1. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną liczącą od 3 do 5 członków.
2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera na pierwszym posiedzeniu
Rada Rodziców. Wyboru dokonuje się według zasad określonych w § 5 ust. 4 i 5.

§ 7
1. Rada Rodziców oraz prezydium może tworzyć stałe komisje problemowe: pracy
wychowawczej, sportu i turystyki, kultury, socjalno-bytową, opieki, żywienia oraz
finansów. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone inne stałe komisje.
2. W pracach komisji problemowych mogą uczestniczyć wszyscy rodzice uczniów danej
szkoły, nauczyciele szkoły, uczniowie oraz inne osoby w charakterze ekspertów.

§ 8

Członkowie Rady Rodziców oraz jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział IV
Tryb pracy i zadania poszczególnych ogniw

§ 9
Zadaniem Rady Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na
terenie danego oddziału, a w szczególności:
1) dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb oddziału wyrażanych
przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu
pracy.
3) współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji
zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
4) zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawczy klasy, zebrań
rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
5) opracowanie planów działalności rady oddziałowej na dany rok szkolny,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności.

§ 10
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:
1) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3,
2) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium,
3) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i włączanie ich do realizacji planu pracy,
4) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz prezydium,
5) określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
6) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
7) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 11
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
1) opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
2) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i prezydium,
3) nadzorowanie terminowości prac komisji,
4) protokołowanie obrad Rady Rodziców i prezydium,
5) prowadzenie korespondencji dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 12
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności:
1) organizowanie wpływów finansowych,
2) czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
3) opracowanie, w porozumieniu z członkami prezydium, projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową ich realizacją,
4) czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,
5) sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych pod względem formalno-rachunkowym,
6) udzielanie pomocy radom oddziałowym oraz komisjom problemowym w sprawach finansowo-gospodarczych,
7) organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej,
8) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych.§ 13
Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a w szczególności:
1) koordynowanie działalności rad oddziałowych
2) opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia,
3) nadzór nad pracą komisji problemowych ,
4) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy,
5) odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,
6) składanie okresowych sprawozdań z działalności.

§ 14
Zadaniem komisji problemowych jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
1) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium,
2) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
3) składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.

§ 15
Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
2) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz celowości, oszczędności i racjonalności realizowanych wydatków,
3) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 16
Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym. Posiedzenie może zostać zwołane także w każdym czasie na wniosek:
1) przewodniczącego Rady Rodziców,
2) trzech członków Rady Rodziców,
3) prezydium,
4) rady oddziałowej,
5) dyrektora szkoły,
6) Rady Pedagogicznej,
7) 10% ogółu rodziców uczniów szkoły.


§ 17
Kadencja Rady Rodziców oraz wszystkich jej organów trwa jeden rok szkolny.
Rozdział V
Podejmowanie uchwał i protokołowanie posiedzeń

§ 18
1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców, rad oddziałowych, prezydium oraz pozostałych organów
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nie ważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
3. Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów są protokołowane, a protokoły podlegają
zatwierdzeniu na kolejnym najbliższym zebraniu danego organu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zebrania rodziców i rad oddziałowych mogą być protokołowane, z wyjątkiem zebrań
wyborczych, które muszą być protokołowane.


Rozdział VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 19
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
1) ze składek rodziców,
2) z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów,
3) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców oraz środowiska szkoły,
4) odpłatności za organizowane usługi i świadczenia, w tym w szczególności zajęcia pozalekcyjne,
5) innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.
2. Wysokość miesięcznej składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego
szkolnego Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii rad oddziałowych, w formie
uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu Rady Rodziców. Głosowanie bezwzględną
większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, za którą oddano więcej głosów
od sumy pozostałych oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w uchwale,
o której mowa w ust. 2.
4. Rada oddziałowa w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić
określonych rodziców z części lub całości składki.

§ 20
Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na działalność określoną w § 3.

§ 21
1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje prezydium. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny, tj. na okres od 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
2. Plan finansowy podlega zatwierdzenie przez Radę Rodziców.

§ 22
1. Środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunkach
bankowych .
2. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów bankowych oraz
dysponowaniem kontem są: przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik Rady
Rodziców.
3. Każdy dokument bankowy musi być podpisany równocześnie przez dwie osoby.
4. Zmian w udzielaniu pełnomocnictw bankowych może dokonać Prezydium Rady
Rodziców.

§ 23
1. Skarbnik składa sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniach prezydium trzykrotnie w ciągu roku szkolnego- na koniec grudnia, marca i czerwca. W początkach września następnego roku szkolnego przewodniczący Rady Rodziców składa Radzie Rodziców pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok szkolny.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego podlega zbadaniu przez komisję rewizyjną, która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności odpowiedni protokół. O wynikach dokonanej kontroli i o nasuwających się wnioskach komisja rewizyjna informuje każdorazowo Radę Rodziców, a w przypadkach stwierdzenia nadużyć także odpowiednie władze powołane do ścigania nadużyć lub przestępstw.

Rozdział VII

Zasady działalności finansowo – gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem dyrektor szkoły może zawiesić ich wykonanie.
2. Członkowie Rady Rodziców, prezydium, rad oddziałowych oraz innych organów Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga podjęcia bezwzględną większością głosów uchwały w tej sprawie przez organ dokonujący wyboru, w głosowaniu tajnym, w którym bierze udział co najmniej połowa regulaminowego składu danego organu.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Przewodniczący Rady Rodziców