kontakt i dyżury

Od 31 października 2022 funkcję rzecznika praw ucznia sprawuje mgr Dariusz Szczypura.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

regulamin działalności RPU

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich,
ul. Krakowska 38., z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

1.    Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej rzecznikiem chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
2.    Rzecznikiem może być nauczyciel mianowany, który wybierany jest przez uczniów w wyborach powszechnych, równych w głosowaniu tajnym na dwuletnią kadencję.
3.    Nauczyciel może być wybrany na rzecznika dwukrotnie.
4.    Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu Szkół.
5.    Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencjach ratyfikowanych i obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.    Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołem Wychowawczym do Spraw Profilaktyki, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem Szkolnym.
7.    Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
a)    informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
b)    interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
c)    udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, o którym mowa w punktach 10 – 17 regulaminu.
d)    informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
e)    składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
8.    Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.
9.    Środki działania Rzecznika:
a)    załatwianie indywidualnych skarg,
b)    sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
c)    udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
d)    współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.
10.    Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na wniosek:
a)    ucznia,
b)    rodzica (prawnego opiekuna),
c)    wychowawcy klasy,
d)    organów: Kuratora Oświaty, Organu Prowadzącego, Dyrektora Szkoły, Rady Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Klasowego, Rady Rodziców,
e)    własny.
11.    Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.
12.    Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:
a)    zbadać każdą sprawę,
b)    żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,
c)    prowadzić postępowanie wyjaśniające.
13.    Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
a)    wskazać wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,
b)    skierować wystąpienie do organu, organizacji, lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.
14.    Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.
15.    Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców klas.
16.    Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:
a)    zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b)    podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
c)    skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,
d)    skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego do spraw Profilaktyki,
e)    podjęcie decyzji w sprawie lub w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie.
17.    Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel:
a)    zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b)    podjęcie mediacji ze stronami,
c)    zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego,
d)    zasięgnięcie opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawcy klasy,
e)    podjęcie decyzji w sprawie lub w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie.
18.    Regulamin wchodzi w życie w 15 dniu od zatwierdzenia jego treści przez Radę Pedagogiczną.

Rada Pedagogiczna przyjęła treść regulaminu w dniu 18 stycznia 2016 roku