OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE LICEUM

Załącznik nr 1

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STRZELCACH OPOLSKICH

Niniejszy dokument rozwija i precyzuje zawarte w rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych oraz określa zasady działań specyficznych dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów. Przepisy przywołanego rozporządzenia są nadrzędne w względem zasad wewnątrzszkolnych, zaś przepisy zasad wewnątrzszkolnych są nadrzędne względem przedmiotowych systemów oceniania. Te ostatnie stają się załącznikami do nich.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty wraz z późn. zm.
2. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. wraz z późn. zm.
3. Pismo Opolskiego Kuratora Oświaty z 27 marca 2002 r. dotyczące zgody na realizację innowacji „Projekt nowego systemu kształcenia”

Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

§ 1.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowania oceny.

2. Głównym celem oceniania osiągnięć edukacyjnych jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia oraz pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju poprzez:
a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce zachowaniu oraz informowanie go o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o ewentualnych brakach w tym zakresie,
b) uczynienie z oceny szkolnej akceptowanego przez ucznia narzędzia kierowania jego rozwojem intelektualnym i motywowania do pracy,
c) jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań na poszczególne oceny szkolne
d) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań
e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
f) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

§ 2

1. Ocena bieżąca, oceny klasyfikacyjne trymestralne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany trymestr (rok szkolny).

2. Z zastrzeżeniem ust. 3. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi poza religią obowiązuje punktowy system oceniania według skali przeliczanej na stopień:

0% - 39% niedostateczny
40% - 54% dopuszczający
55% - 69% dostateczny
70% - 84% dobry
85% - 100% bardzo dobry
pow. 100% celujący

3. Dla uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 poza religią obowiązuje punktowy system oceniania według skali przeliczanej na stopień:

0% - 49% niedostateczny
50% - 59% dopuszczający
60% - 69% dostateczny
70% - 84% dobry
85% - 100% bardzo dobry
pow. 100% celujący

4. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny:
stopień celujący
a) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza
program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne
uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania i proponuje rozwiązania nietypowe,
c) rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, które mogą występować w formach sprawdzania osiągnięć uczniowskich przewidzianych programem danego kursu,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, centralnym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
e) uzyska powyżej 100% punktów z kursu
f) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym bądź w innej formie działalności związanej z kulturą fizyczną na terenie szkoły
g) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim
Stopień celujący z wychowania fizycznego otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą, określone przez program nauczania przedmiotu i spełnia kryteria określone w pkt a lub pkt. f, g
stopień bardzo dobry
otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
stopień dobry
otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

stopień dostateczny
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności.

stopień dopuszczający
otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki
te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe,
o niewielkim stopniu trudności.

stopień niedostateczny
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości, umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

5. Ocenianie powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniowi formy sprawdzania postępów i dokładną punktację na początku kursu. W ciągu pierwszych 4 tygodni trymestru oraz 6 tygodni semestru uczeń powinien mieć możliwość uzyskania co najmniej 30%, a w ciągu 8 tygodni trymestru oraz 12 tygodni semestru co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia w trymestrze.
6. Za błędy popełniane przez ucznia nie stawia się punktów ujemnych.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania w obecności nauczyciela, bez możliwości kopiowania.
8. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz opracowany przez zespoły przedmiotowy program nauczania. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów objętych planem nauczania zawierają przedmiotowe systemy nauczania.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i trudnościach ucznia
w nauce w terminach określonych kalendarzem roku szkolnego.
10. Zasady oceniania religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 3

1. Nauczyciele na początku każdego trymestru informują uczniów:
- o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania niezbędnych do uzyskania poszczególnych trymestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii albo etyki,
- o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii albo etyki.
Fakt przekazania informacji o zakresie wymagań edukacyjnych nauczyciel odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym.
1a. Wychowawca na pierwszym w roku szkolnym zebraniu informuje rodziców o:
- warunkach i sposobie oraz kryteriach ocen z zachowania,
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
- wymogach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów znajdującymi
się w bibliotece szkolnej,
- możliwości kontaktu indywidualnego z nauczycielem przedmiotu w pierwsze środy miesiąca.

2. Sposoby i formy sprawdzania postępów ucznia
2. 1. Formy ustne:
a) odpowiedzi,
b) prezentacja w grupach,
c) referaty
d) inne określane jako aktywność
2. 2. Formy pisemne
a) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie
ma znaczący wpływ na ocenę okresową.
Zasady przeprowadzania:
- powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem
- w ciągu tygodnia można przeprowadzić nie więcej niż trzy prace klasowe
- w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jedną pracę klasową (sprawdzian)
Prace klasowe są obowiązkowe.
b) testy
c) kartkówki, które kontrolują opanowanie wiadomości z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu,
d) zadanie domowe,
e) prace dodatkowe

2.3. Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne, ćwiczenia.
2.4. Szczegółowe informacje dotyczące form, sposobów, częstotliwości oraz narzędzi i zasad
sprawdzania postępów uczniów zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

3. Sytuacje oceniania
* Na koniec trymestrów/semestru uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną w procentach i stopniach, natomiast na koniec roku uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną w stopniach. O postępach ucznia z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani są podczas zebrań śródsemestralnych oraz podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielami.
* Nauczyciele mają obowiązek poinformowania o grożącej ocenie niedostatecznej wychowawcę ucznia, który zobowiązany jest poinformować rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej z zachowania w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej. Terminy powiadomień:
- uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2012/1013 oraz uczniów klas drugich w roku szkolnym 2013/2014 na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
- uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
* Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani dostarczyć wychowawcom informację o frekwencji uczniów z danego przedmiotu.
* Najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować nauczycieli - wychowawców danej klasy w formie pisemnej o proponowanych ocenach trymestralnych/semestralnych rocznych oraz końcowych z danych zajęć edukacyjnych.
* Najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów danej klasy
w formie ustnej o propozycjach ocen trymestralnych/semestralnych, rocznych oraz końcowych z zajęć edukacyjnych, a nauczyciele – wychowawcy o propozycjach ocen trymestralnych, rocznych oraz końcowych zachowania.
* Nauczyciele – wychowawcy najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem uczniów, lub w przypadku braku kontaktu z uczniem za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej o propozycjach ocen trymestralnych, rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych oraz o propozycjach oceny trymestralnej, rocznej i końcowej z zachowania.
* Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów mają obowiązek wystawienia ostatecznych ocen oraz niezwłocznego przekazania informacji w formie pisemnej wychowawcom klas.

Oceny roczne

* Na kursach przedmiotów obowiązkowych (z wyjątkiem religii) ocenę wystawia
się na podstawie średniej arytmetycznej z procentów uzyskanych na poszczególnych kursach przedmiotu w ciągu roku
* Z religii ocenę wystawia nauczyciel uczący przedmiotu. W przypadku pozostałych przedmiotów ocenę roczną wystawia wychowawca.
* Z wychowania fizycznego przy dwóch ocenach i jednym zwolnieniu ocenę wystawia się na podstawie uzyskanych punktów, natomiast przy dwóch zwolnieniach i jednej ocenie na świadectwo wpisuje się zwolniony/zwolniona
* Uczeń który jest uczestnikiem olimpiady lub konkursu przedmiotowego tematycznie związanym z przedmiotem na etapie szkolnym, wojewódzkim, okręgowym lub równorzędnym otrzymuje dodatkowe punkty. Ilość dodatkowych punktów określają przedmiotowe systemy oceniania.
* Punkty za udział w etapie szkolnym otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na tym etapie. Uzyskane punkty zostają dodane
do ogólnej punktacji z danego przedmiotu do oceny końcowej.


Oceny końcowe
* Na kursach przedmiotów obowiązkowych na podstawie średniej arytmetycznej z procentów uzyskanych na poszczególnych kursach z danego przedmiotu w ciągu trzech lat.
* Z religii ocena wystawiona jest przez nauczyciela uczącego przedmiotu.
W przypadku pozostałych przedmiotów ocenę końcową wystawia wychowawca.
* Z wychowania fizycznego: jeśli uczeń nie zdobył ocen z 8 trymestrów, to przy
4 ocenach i 4 zwolnionych ocenę wystawia się wówczas, gdy uczeń został oceniony co najmniej 3 razy w 5 ostatnich trymestrach. W przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje na świadectwie wpis: zwolniony/zwolniona

4. Każda ocena (liczba punktów) na prośbę ucznia powinna zawierać komentarz ustny lub pisemny (w przypadku prac pisemnych).
5. Oceny (liczba punktów) są jawne dla uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie
prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w przedmiotowym systemie
oceniania.
6. Prace pisemne przechowywane są do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia)
7. Wszystkie oceny (liczbę punktów) należy zapisać do dziennika lekcyjnego.
8. Ilość form i rodzaj sprawdzania postępów ucznia regulują przedmiotowe systemy
oceniania.
9. Ilość punktów z poszczególnych treści wpisuje się do odpowiednio zatytułowanych
rubryk w dzienniku lekcyjnym.
10.Oceny ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
11. Za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych uczniowie otrzymują punkty
dodatkowe.
11. 1. Liczba punktów dodatkowych nie może przekroczyć 25 punktów wartości określonej
w § 3 ust. 11. 2.

11. 2. Liczba punktów dodatkowych za udział uczniów z olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

  olimpiada konkurs
uczestnik finalista laureat uczestnik finalista laureat
centralny - - - 12 15 20
okręgowy 10 12 15 8 10 12
powiatowy 6 8 10 4 6 8
gminny 2 4 6 2 3 4
szkolny 1 - - 1 - -


* na szczeblu powiatowym oraz gminnym za finalistę, jeżeli na dyplomie nie zostało
to jednoznacznie wskazane, uważa się ucznia który zajął miejsca od 4 do 10 włącznie.
Za laureata uważa się natomiast ucznia który zajął miejsca od 1 do 3.

11. 3. Wartości punktowe nie podlegają sumowaniu.
11. 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na etapie ogólnopolskim w liceum
otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę końcową.
11. 5. Uczniowie zaangażowani w rozwijanie zainteresowań przedmiotem mogą również
uzyskać punkty dodatkowe, jednak ich wartość za wszystkie wykonane zadania nie
może przekroczyć wartości 5 punktów.
12. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania. Wychowawca informuje o tym nauczycieli uczących.
13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć.
14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki, technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
W dokumentacji przebiegu nauczania tych przedmiotów zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony”.
15. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ), dyrektor
szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu
kształcenia w danym typie szkoły.
16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”
18. W dniu następującym po całodziennej (trwającej co najmniej 12 godz.) lub kilku
dniowej wycieczce szkolnej uczniowie są zwolnieni z odpowiedzi ustnej i prac
pisemnych.
18. 1. W dniu następującym po feriach szkolnych nie przeprowadza się prac pisemnych.
18. 2. Na okres trwania ferii szkolnych nie zadaje się zadań domowych.
19. Jeżeli uczeń ma usprawiedliwione godziny zajęć szkolnych z przyczyn losowych,
nauczyciele zobowiązania są umożliwić temu uczniowi zdobycie punktów, których nie
był w stanie uzyskać podczas swojej nieobecności.
19 1. W przypadku poprawiania, zaliczania sprawdzianów wiążąca jest liczba punktów
uzyskana z poprawy.
20. Zasady poprawiania prac pisemnych określają przedmiotowe systemy oceniania
z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości poprawy pracy klasowej przewidywanej jako
ostatnia w danym cyklu nauczania kursowego. Ponadto możliwość poprawy nabywa uczeń, który nie ma żadnej godziny nieobecnej nieusprawiedliwionej z danego przedmiotu.
21. Prace klasowe powinny być sprawdzone i wyniki przekazane uczniom najpóźniej
w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia.
22. Sprawdzone i ocenione pisemne prace otrzymują do wglądu
- uczeń podczas jej poprawy lub omawiania
- rodzice (prawni opiekunowie) na prośbę podczas indywidualnych spotkań z rodzicami
23. Sposób przeprowadzania odpowiedzi ustnych znajduje się w przedmiotowych
systemach oceniania.
24. Jeżeli nauczyciel uzna pod koniec kursu, że oceny w danej grupie są niższe niż
rzeczywisty poziom, jaki dana grupa reprezentuje, może zaproponować dodatkowe
zadanie warte nie więcej niż 10% maksymalnej ilości punktów za dany kurs dla tych
uczniów, którzy chcą podnieść swoją ocenę. Ilość punktów dodatkowych wlicza się do punktów już zdobytych przez ucznia. Liczba możliwych do zdobycia punktów w danym trymestrze pozostaje na poziomie 100 punktów.
25. Sposób prowadzenia zeszytu zależy od przedmiotu i zasady jego prowadzenia są
uzgadniane z uczniami co określa przedmiotowy system oceniania.
26.W semestrze uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania się po lekcji na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
27. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania chorobowego po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej 7 dni.
28. Uczeń korzystający podczas prac pisemnych z niedozwolonych form pomocy,
otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawy
29. Za podpowiedzi i rozmowy na lekcji uczeń nie będzie karany oceną niedostateczną.
W takim przypadku należy powiadomić wychowawcę klasy i w jego obecności wpisać
uwagę do dziennika wychowawczego.

Zasady wystawiania ocen uczniom
przybyłym w czasie trwania cyklu nauczania
do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego.

§ 4

1. Decyzją dyrektora szkoły uczeń przyjęty w trakcie nauki uzyskuje zaliczenie określonych części programu z poszczególnych przedmiotów.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3. na podstawie arkusza ocen uzyskane przez ucznia w poprzedniej szkole oceny zostają przeliczone na procenty według skali:

dopuszczający - 48%
dostateczny - 63%
dobry - 78%
bardzo dobry - 93%
celujący - 105%

3. Dla uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 uzyskane przez ucznia w poprzedniej szkole oceny zostają przeliczone na procenty na podstawie arkusza ocen według skali:

dopuszczający - 55%
dostateczny - 65%
dobry - 78%
bardzo dobry - 93%
celujący - 105%

4. Uczeń uzyskuje z zaliczonych kursów jedną ocenę wyrażoną w procentach, które zostają zapisane jako ocena ostatniego zaliczonego kursu w przedmiocie. Uwzględnia
się ostatnią ocenę wystawioną z przedmiotu w arkuszach ocen.

Ocenianie zachowania

§ 5

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Na prośbę rodziców informacja o ocenie z zachowania powinna być uzasadniona. Informacja uzasadniająca ocenę z zachowania powinna zawierać opis aktywności, stosunku do obowiązków szkolnych i kultury osobistej.

4. Ocenę z zachowania śródroczną, roczną końcową ustala się według następującej skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne
5. Ocena ta powinna uwzględniać w szczególności:
- frekwencję,
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
- respektowania obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

6. Frekwencja jest najważniejszym z trzech kryteriów oceny z zachowania.
7. Ustalając ocenę z zachowania pod uwagę bierze się następujące cechy i postawy ucznia:
a) wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych
przestrzeganie przepisów prawa szkolnego,
właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (olimpiady, konkursy, zawody),
poszanowanie i rozwijanie tradycji szkoły,
wytrwałość w przezwyciężeniu trudności
właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, pozostałych uczniów i innych osób

b) stosowanie się do ogólnie przyjętych norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego:
sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły
dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji
życzliwość wobec kolegów
dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,
dbałość o higienę osobistą, o ład i estetykę otoczenia, wygląd stosowny do sytuacji,
uczciwość w codziennym działaniu i reagowaniu na zło,
dobre maniery i takt

c) udział w życiu klasy, szkoły i środowiska:
wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
przejawianie działań zmierzających do pomocy innym,
umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki pracy.

8. Przy ustalaniu trymestralnych, rocznych i końcowych ocen zachowania należy wziąć pod uwagę następujące zasady:

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:
- ma wzorową frekwencję
- wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych,
- przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego, cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie
- jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą
- godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię
- jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło,
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia 80% kryteriów oceny wzorowej
i posiada kilka godzin nieusprawiedliwionych (do 5 godzin w trymestrze lub 8 godzin
w semestrze oraz do 16 godzin w danym roku szkolnym),
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- posiada co najwyżej kilka spóźnień,
- posiada od kilku do kilkunastu godzin nieusprawiedliwionych (do 10 godzin
w trymestrze lub 15 godzin w semestrze oraz do 30 godzin w danym roku szkolnym),
- rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
- w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego, troszczy się o mienie szkolne
- angażuje się w życie klasy i szkoły,
- charakteryzuje się właściwą kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
- jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny , nie odmawia pomocy innym, nie jest obojętny na zło
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- posiada co najwyżej kilkanaście spóźnień,
- posiada od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin nieusprawiedliwionych (do 15 godzin w trymestrze lub 23 godzin w semestrze oraz do 46 godzin w danym roku szkolnym),
- często w zamierzony sposób spóźnia się na zajęcia,
- posiada sporadyczne uwagi co do zachowania,
- wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,
- na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności
do lekceważenia niektórych zasad
- nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela, ponadto wymaga kontroli w czasie wykonywania jakichkolwiek poleceń,
- poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – kultura osobista budzi zastrzeżenia, lecz stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej i zachowania,
- wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje
się w jego środowisku,

e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- ma znaczącą liczbę spóźnień, liczne uwagi,
- posiada kilkadziesiąt godzin nieusprawiedliwionych (do 20 godzin w trymestrze lub 30 godzin w semestrze oraz do 60 godzin w danym roku szkolnym),
- nie wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje skłonności do lekceważenia wielu spośród podstawowych zasad,
- łamie bądź nadużywa zasad regulaminu szkolnego,
- nie przejawia zainteresowania sprawami klasy, szkoły,
- niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – charakteryzuje
się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak szacunku
dla zdrowia własnego i innych; jest arogancki, agresywny, wulgarny.
- ignoruje uwagi, wykazuje słabe oznaki poprawy,
- ma demoralizujący wpływ na otoczenie,
f) Ocenę naganną otrzymał uczeń, który:
- nagminnie spóźnia się, posiada liczne uwagi,
- posiada znaczącą liczbę godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 20 godzin
w trymestrze lub powyżej 30 godzin w semestrze oraz powyżej 60 godzin w danym roku szkolnym),
- demonstracyjnie łamie bądź nadużywa zasad regulaminu szkolnego,
- nie przejawia jakiegokolwiek zainteresowania sprawami klasy, szkoły,
- niewłaściwie zachowuje się, wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak szacunku
dla zdrowia własnego i innych; jest arogancki agresywny, wulgarny, nagminnie kłamie,
- ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci poprawy,
- często ma demoralizujący wpływ na otoczenie,
- niszczy mienie szkolne lub prywatne,
- wchodzi w kolizję z prawem.

9. Ocena naganna, nieodpowiednia oraz poprawna z zachowania wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w Samorządzie Uczniowskim.
10. Ocena naganna z zachowania wyklucza ponadto uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz, także na imprezach sportowych.
11. Śródroczną, roczną i końcową ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w drodze negocjacji z zainteresowanym uczniem i zespołem klasowym oraz po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ust. 7.
12. Uwagi dotyczące zachowania ucznia należy systematycznie wpisywać do dziennika wychowawczego w obecności nauczyciela wychowawcy. Wszelkie uwagi pisemne jak
i ustne dotyczące zachowania ucznia mogące mieć wpływ na wystawienie oceny
z zachowania należy zgłaszać do wychowawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
13. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
* oceny z zajęć edukacyjnych
* promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 13a. – 13b.
13 a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13 b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7 ust. 29.

Klasyfikacja semestralna, roczna i końcowa

§ 6

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia przeprowadza się w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w statucie szkoły.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
4. Klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
na zakończenie szkoły z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
7. Oceny z poszczególnych przedmiotów powinny być wystawione na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (trymestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (trymestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Sposób uzupełniania braków określa przedmiotowy system oceniania.
9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 10. i
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, będące średnią procentową wszystkich kursów z danego przedmiotu realizowanego w trzyletnim planie nauczania.
12. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał
po ustaleniu rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
13. Uczeń otrzymuje promocję, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej, końcowej średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
13 a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 10 i 12., wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
14. Zasady wydawania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych regulują odrębne przepisy.
Egzaminy

§ 7

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia dyrektor wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożoną najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
9. Pytania (ćwiczenia) ustala egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień trudności pytań, ćwiczeń powinien odpowiadać zróżnicowanym kryteriom oceny.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu klasyfikacyjnego komisja egzaminacyjna ustala ocenę w procentach według skali:
dopuszczający – 48%
dostateczny – 63%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%
11. Dla uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu klasyfikacyjnego komisja egzaminacyjna ustala ocenę w procentach według skali:
dopuszczający – 55%
dostateczny – 65%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Uczniowi, o którym mowa nie ustala się oceny zachowania.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia - skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
17. Za przyczyny losowe uważa się wszystkie niemożliwe do przewidzenia, a udokumentowane wypadki, takie jak: choroba ucznia, ciężka choroba lub inne spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
19. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną, znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał okresową (roczną) ocenę niedostateczną. Ocena niedostateczna ustalona na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 20 oraz ust. 33.
20. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
21. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
22. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
23. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminujący
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek
komisji
24. Nauczyciel prowadzący (egzaminujący) może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
25. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacji o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26. Z zastrzeżeniem ust. 27 w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego komisja egzaminacyjna ustala ocenę w procentach według skali:
dopuszczający – 48%
dostateczny – 63%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%
27. Dla uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego komisja egzaminacyjna ustala ocenę w procentach według skali:
dopuszczający – 55%
dostateczny – 65%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%
28. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
29. Za przyczyny losowe uważa się wszystkie niemożliwe do przewidzenia, a udokumentowane wypadki, takie jak: choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.
30. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 31-32.
31. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej.
32. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
33. W przypadku stwierdzenia, że roczna (trymestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.
34. W przypadku rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
35. Komisja, o której mowa w ust. 34, w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
36. Sprawdzian wiadomości, o którym mowa w ust. 35 przygotowują nauczyciele danego przedmiotu nauczania.
37. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 35, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 32. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
38. Komisja, o której mowa w ust. 33, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Skład komisji:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
b) wychowawca klasy
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) psycholog
g) przedstawiciel rady rodziców
39. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
40. Ustalona przez komisję roczna (trymestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 20.
41. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (trymestralna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
42. Do protokołu, o którym mowa w ust. 41 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
43. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 35, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
44. Uczeń, który z przyczyn innych niż losowe nie przystąpił do egzaminu, nie może
go zdawać ponownie.
45. Przepisy ust. 32 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
§ 8

1. Uczeń może odwołać się od przewidywanej rocznej, trymestralnej oceny klasyfikacyjnej
składając podanie z uzasadnieniem i określeniem oceny o jaką się ubiega do dyrektora
szkoły.
2. Podanie należy złożyć w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
3. Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i podejmuje decyzję o sprawdzianie.
4. Sprawdzian odbywa się przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, jego termin wyznaczy
dyrektor szkoły.
5. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6. Sprawdzenie wiadomości ma formę pisemną z wyjątkiem technologii informacyjnej,
informatyki wychowania fizycznego, z których sprawdzian powinien mieć formę zadań
praktycznych.
7. Pytania, ćwiczenia ustala zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu, stopień trudności pytań, ćwiczeń powinien być dostosowany do poziomu wymagań na daną ocenę tzn. na taką o którą ubiega się uczeń.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
9. Sprawdzian uważa się za zdany, jeżeli uczeń uzyska co najmniej 80% przewidzianych
punktów.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 w przypadku zdania sprawdzianu uczeń uzyskuje ocenę roczną, trymestralną wyrażoną w procentach według następującej skali w zależności od oceny o którą się ubiegał:

dopuszczający – 48%
dostateczny – 63%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%

11. Uczniowie klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniowie klas trzecich w roku szkolnym 2013/2014 w przypadku zdania sprawdzianu uzyskują ocenę roczną, trymestralną wyrażoną w procentach według następującej skali
w zależności od oceny o którą się ubiegali:

dopuszczający – 55%
dostateczny – 65%
dobry – 78%
bardzo dobry – 93%
celujący – 105%

12. Ocena z egzaminu jest ostateczna, jednak nie niższa niż przewidywana przez nauczyciela z zastrzeżeniem § 7 ust. 32.
13. Uczeń może odwołać się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
składając podanie z uzasadnieniem i określeniem oceny o jaką się ubiega do dyrektora
szkoły.
14. Podanie należy złożyć w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej
ocenie zachowania.
15. Dyrektor szkoły powołuje komisję w terminie przed klasyfikacją roczną, która zbada zasadność odwołania.
16. W skład komisji wchodzą:
dyrektor lub wicedyrektor szkoły
pedagog szkolny
opiekun samorządu uczniowskiego
nauczyciel wskazany przez ucznia
wychowawca
17. Z prac komisji sporządzony jest protokół, który określa czy dany uczeń spełnia wymagania na wyższą ocenę z zachowania niż przewidywana.
18. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7 ust. 32.
Przepisy końcowe
§ 9
Wszystkie sprawy szczegółowe nie uregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.