harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

czynność klasy:
- politechniczna,
- biologiczno-chemiczna,
- społeczno-prawna
- ekonomiczna,
- multimedialna
- społeczno-psychologiczna


klasa dwujęzyczne:
- medyczno-farmaceutyczna (dwujęzyczna angielska),
- dwujęzyczna niemiecka
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 15 maja do 19 czerwca 2023
do godz. 15:00
od 15 do 30 maja 2023
do godz. 15:00
sprawdzian kompetencji językowej --- 5 czerwca 2023, godz. 13:00
ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej --- 12 czerwca 2023, godz. 12:00
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
17 lipca 2023
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 17 do 21 lipca 2023 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 24 lipca 2023 o godz.14:00

zarządzenie KO ws. rekrutacji

Zarządzenie nr 2
Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Podkategorie