Deutsches Sprachdiplom - informacje ogólne

DSD

DSD (Deutsches Sprachdiplom) – rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK). Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD, również liceum w Strzelcach Op., należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD
Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea. W roku .....?  po raz pierwszy wręczono dyplomy DSD również uczniom gimnazjów. W gronie tych nielicznych  szkół jest nasze gimnazjum.
Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w 75 szkołach.

Realizacja programu DSD
Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy    z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.

Korzyści
Dyplom DSD II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych, i zwalnia obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec (LO w Strzelcach Op.), i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.