Pomoc materialna 2016

Uczniowie,
Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:

I.Wyprawka szkolna (dofinansowanie podręczników) dla niepełnosprawnych uczniów PG i LO (z orzeczeniem). Na rządową pomoc będą mogli liczyć uczniowie:

•    niepełnosprawni (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.: uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).
Termin składania wniosków w szkole upływa 13 września 2016 roku.
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
II. Stypendium socjalne (formy proponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
Pomoc materialna może być przyznana w formie:
1.    stypendium szkolnego
2.    zasiłku szkolnego (bliższe informacje o obydwu formach pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.
Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wszystkich dorosłych członków rodziny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Wnioski dostępne do skserowania w sekretariacie lub w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Należy je złożyć w terminie do 15 września 2016 u psychologa w sekretariacie lub w OPS.

Psycholog szkolny
Barbara Niedworok