harmonogram rekrutacji

czynność klasy:
- politechniczna,
- biologiczno-chemiczna,
- społeczno-prawna
- ekonomiczna,
- multimedialna
klasa
medyczno-farmaceutyczna
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 16 maja do 20 czerwca 2022
do godz. 15:00
od 16 do 30 maja 2022
do godz. 15:00
sprawdzian kompetencji językowej --- 2 czerwca 2022 o godz. 14:00
ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej --- 9 czerwca 2022
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
20 lipca 2022
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 20 do 28 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 29 lipca 2022 o godz.14:00

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM
dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum w roku szkolnym 2022/2023
(wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego)

 1. Egzamin maturalny przeprowadzany będzie w maju 2026 r.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej i części ustnej.
 3. Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej to:
  • Język polski - poziom podstawowy
  • Język obcy nowożytny - poziom podstawowy
  • Matematyka - poziom podstawowy
 4. Przedmioty obowiązkowe w części ustnej to:
  • Język polski – bez określania poziomu
  • Język obcy nowożytny – bez określania poziomu
 5. Uczeń przystępuje do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, który wybrał jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej.
 6. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych:
  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
  • przedmiotami zdawanymi jako dodatkowe, na poziomie rozszerzonym mogą być:
   • biologia,
   • chemia,
   • filozofia,
   • fizyka,
   • geografia,
   • historia,
   • informatyka,
   • język obcy nowożytny (który można wybrać spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)
   • język polski,
   • matematyka,
   • wiedza o społeczeństwie
  • a także:
   • historia muzyki,
   • historia sztuki,
   • język łaciński i kultura antyczna,
   • język mniejszości etnicznej,
   • język mniejszości narodowej,
   • język regionalny,
  • uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych,
  • wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole z wyjątkiem absolwentów oddziału dwujęzycznego, którzy przystępują obowiązkowo do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

oferta edukacyjna 2022/2023

W przyszłym roku szkolnym proponujemy naukę aż w siedmiu klasach profilowych. Szczegóły na załączonych grafikach. Zapraszamy do kontaktu.

Podkategorie