STATUT ZSO

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STRZELCACH OPOLSKICH

NAZWA ZESPOŁU
§ 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich jest zakładem zbiorczym.
§ 2
Siedziba szkoły mieści się w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 38.
§ 3
W skład zespołu wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego,
b) Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne, które jest szkołą bezobwodową,
§ 4
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
a) szkole – należy rozumieć przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich,
b) ustawie – należy rozumieć ustawę z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
c) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
d) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły.
INFORMACJE O SZKOLE
§ 5
1. Szkoła działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu.
3. Czas trwania cyklu kształcenia odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, a mianowicie w:
- Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadgimnazjalną – 3 lata,
- Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym – 3 lata,
4. Proces kształcenia odbywa się:
a) w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadgimnazjalną w programie podstawowym i programie rozszerzonym. Językiem nauczania jest język polski i angielski lub język polski i niemiecki,
b) w Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym językiem nauczania jest język polski i angielski lub język polski i niemiecki,
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględnione w programie wychowawczym i programie profilaktyki (załączniki do statutu), a w szczególności:
a) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz możliwościami szkoły.
2. Szkoła realizuje zadania uwzględniające wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego, a w szczególności w zakresie:
a) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej w miarę potrzeb i możliwości szkoły,
b) udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
d) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
e) stwarza warunki do działania, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza dydaktyczna i opiekuńcza.
§ 7
1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
a) systematycznie organizuje zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne
- za bezpieczeństwo uczniów podczas w/w zajęć odpowiada nauczyciel lub instruktor
- nauczyciel obowiązany jest odnotować nieobecność ucznia na każdej lekcji ( rodzaju zajęć ) i upewnić się, przed rozpoczęciem procesu lekcyjnego, czy nie zaistniały zagrożenia w miejscu odbywania zajęć
- w każdej pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku ( chemia, fizyka, technika, elementy informatyki wychowanie fizyczne) nauczyciel wymaga od uczniów bezwzględnego przestrzegania regulaminu użytkowania pracowni, z którego treścią uczniowie muszą być zapoznani na początku roku szkolnego.
b) w przypadku nieobecności nauczyciela dyrekcja szkoły zapewnia zastępstwo lub odwołuje zajęcia, informując o tym uczniów odpowiedniej klasy i nauczyciela, któremu
zlecono zastępstwo,
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lekcje w szkole mogą być skrócone po uprzednim powiadomieniu uczniów i rodziców ( co najmniej jeden dzień wcześniej ),
d) przed lekcjami ( od godz. 8°° ) i w czasie przerw między lekcyjnych ( z ostatnią lekcją włącznie ) nauczycieli obowiązuje plan dyżurów, opracowany przez dyrekcję szkoły na dany rok szkolny,
e) za bezpieczeństwo uczniów, przebywających w obrębie przydzielonego rejonu dyżuru, odpowiada dyżurujący nauczyciel,
f) nauczyciel pełniący dyżur postępuje zgodnie z Regulaminem Dyżurów obowiązującym w szkole,
g) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek oraz obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, a także zawodów sportowych określają odrębne przepisy,
h) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i w trakcie wycieczek jest wyłącznie nauczyciel tej szkoły,
i) zakres i sposób wykonywania zadań bhp może regulować szczegółowo specjalne zarządzenie dyrektora szkoły, z którym corocznie zapoznawani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice ,
j) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
- dziećmi z najniższych klas, nadpobudliwymi psycho-ruchowo, z zahamowaniami nerwowymi przez życzliwe i wyrozumiałe traktowanie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami, przez tworzenie atmosfery akceptacji i tolerancji dla ich zachowań odbiegających od normy,
- uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy przez uwzględnianie w pracy z nimi zaleceń lekarzy specjalistów, powierzenie ich szczególnej opiece pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy reedukatora oraz rówieśników,
- jeśli zachodzi potrzeba, szkoła ustala inne normy wymagań wobec dzieci
o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a od rodziców egzekwuje wykonanie zaleceń lekarzy specjalistów, wynikających z badań bilansowych poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych ,
- szczegółowe zasady udzielania uczniom pomocy materialnej określa regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń socjalnych dla uczniów ,
- zasady opieki nad dziećmi z rodzin zastępczych regulują odrębne przepisy.
§ 8.
Szkoła prowadzi działalność innowacyjną zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56 poz. 506). Opis innowacji stanowi załącznik nr 5 do statutu.
§ 9
Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia, a także organizację współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom określa załącznik nr 4 do statutu.
ORGANY SZKOŁY
§ 10
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły
b) Rada pedagogiczna
c) Rada rodziców
d) Samorząd uczniowski
2. Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór oraz kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej. Jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników. Dyrektor szkoły jest równocześnie dyrektorem wszystkich wymienionych szkół w § 3.
3. Kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego określają przepisy ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
4. Szkołą kieruje dyrektor. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach określonych w ustawie.
5. Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
g) współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały,
h) organizuje egzamin maturalny i odpowiada za jego przebieg,
i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
k) organizuje kontrole wewnętrzne,
l) pośredniczy w rozwiązywaniu sporów między organami szkoły oraz sporów wewnętrznych występujących w tych organach,
m) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
n) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
o) organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,
p) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych,
q) organizuje przegląd techniczny obiektu szkolnego oraz prac konserwacyjno-
-remontowych,
r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie
uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie
ucznia do innego gimnazjum, gdy ten:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi
b) dopuścił się kradzieży na terenie szkoły
c) demoralizuje innych uczniów
d) permanentnie narusza statut szkoły i obowiązujące zasady bezpieczeństwa
e) wszedł w kolizję z prawem.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
8. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) dokonywania oceny pracy każdego pracownika,
c) przyznawania nagród i przyznawania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
d) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
e) udzielania zezwoleń na indywidualny tok nauki,
f) podejmowania działań organizacyjnych, umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
g) zgodnie z przepisami szczególnymi podaje do publicznej wiadomości odpowiednio: szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego,
h) stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza dydaktyczna i opiekuńcza.
9. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim.
10. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
i projektem organizacyjnym szkoły zatwierdzonym przez organ prowadzący i zaopiniowany
przez radę pedagogiczną.
11. Stanowiska o których mowa w pkt. 10. tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:
a) jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora
b) dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze
12. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują zadania ustalone przez dyrektora
w przydziale czynności.
13. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. W przypadku nieobecności dyrektora, wicedyrektor podejmuje decyzje w zakresie wszystkich jego kompetencji. Ponadto wicedyrektor współpracuje z radą rodziców oraz samorządem uczniowskim.
RADA PEDAGOGICZNA
§ 11.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Mogą to być:
a) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,
b) przedstawiciele rady rodziców,
c) przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,
d) pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami,
e) przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń społecznych i innych organizacji,
w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza.
5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) ustalanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiedniego szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
g) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian i przedstawienie go dyrektorowi szkoły,
h) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego,
i) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
6. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
7. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
8. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
9. Organ prowadzący szkołę albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
RADA RODZICÓW
§ 12.
1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów i działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.
3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny za statutem szkoły i określa w szczególności:
a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców,
b) organy rady, sposób wyłaniania i zakres ich kompetencji,
c) tryb podejmowania uchwał,
d) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.
6. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż Rada Rodziców.
7. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
a) perspektywicznym programowaniem pracy szkoły,
b) pomocą w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły,
c) współudziałem w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
d) opiniowaniem szkolnych zestawów programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników,
e) uchwalaniem w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, a realizowanego przez nauczycieli,
z zastrzeżeniem ust. 8,
f) uchwalaniem w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców z zastrzeżeniem ust. 8,
g) przedstawianiem dyrektorowi szkoły odpowiednich wniosków,
h) organizowaniem działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, w szkole i środowisku lokalnym,
i) możliwością uczestniczenia w planowaniu wydatków szkoły,
j) podejmowaniem decyzji i współdziałaniem na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą,
k) gromadzeniem własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
l) wydatkowaniem funduszy, co określa regulamin rady rodziców,
m) współdecydowaniem o formach pomocy materialnej dzieciom oraz organizacją wypoczynku po zajęciach szkolnych,
n) udzielaniem pomocy samorządowi uczniowskiemu,
o) delegowaniem przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora,
p) wyrażaniem opinii o pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny pracy, lub sporządzaną oceną dorobku zawodowego w czasie ubiegania się
o awans zawodowy.
8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 lit. e. oraz f., program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
9. Program o którym mowa w ust. 8. obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 13.
1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi, radzie rodziców wnioski i opinie w zakresie wszystkich spraw szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
g) przedstawianie uwag i wniosków samorządu uczniowskiego przy opracowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania i programu wychowawczego szkoły.
RZECZNIK PRAW UCZNIA
§ 13 a
1. W celu zapewnienia ochrony ucznia przed nadużyciami, zaniedbaniami i innym niewłaściwym traktowaniem, zachowaniem wynikającym z nieprzestrzegania praw ucznia powołuje się Rzecznika Praw Ucznia zwanego dalej „Rzecznikiem”.
2. Rzecznika Praw Ucznia powołuje społeczność uczniowska szkoły na zasadach określonych w procedurze wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
3. Zasady, tryb pracy, postępowania, wyboru, kadencji rzecznika określają: Regulamin Pracy Rzecznika Praw Ucznia oraz Procedura Wyboru Rzecznika Praw Ucznia, stanowiące załączniki do Regulaminu Pracy Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
§ 13 b
Do zadań głównego księgowego należy:
a) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
d) wypłacanie wynagrodzeń i stypendiów,
e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad,
f) wykonywanie budżetu, gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły,
g) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,
h) analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych oraz pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły,
i) opracowywanie planów finansowych dotyczących budżetu i środków pozabudżetowych,
j) kontrola wewnętrzna mienia i środków finansowych oraz analizowanie prawidłowości ich wydawania,
k) dokonywanie zamówień publicznych,
l) przeprowadzanie inwentaryzacji,
m) wykonywanie innych czynności wynikających z opracowanego przez Dyrektora Szkoły przydziału czynności.
KIEROWNIK ZESPOŁU
§ 13 c
Do zadań kierownika zespołu należy:
a) kierowanie zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych,
b) określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie warunków bhp,
c) wraz z zespołem pracowników, którymi kieruje, zapewnianie wykonania następujących zadań:
- sprawna obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły,
- prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników i uczniów,
- sporządzanie sprawozdań GUS,
- wypłacanie wynagrodzeń i stypendiów,
- zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz pogotowia kasowego,
- zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki,
- realizowanie zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie
z zamówieniami publicznymi,
- inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- organizacja inwentaryzacji rocznej,
- projektowanie budżetu szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze, abonowanie czasopism, druków resortowych itp.,
- zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
- dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych,
- utrzymanie pełnej czystości gmachu oraz przynależnego terenu,
- zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 14.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej są realizowane w oddziałach.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( od 30 do 60 minut ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo-lekcyjnym
8. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddziały dzieli się na grupy z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zadań wynikających w sprawie podziału klasy na grupy.
9. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje opiekę w świetlicy położonej w budynku szkoły.
10. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą
z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
11. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły.
12. Wzór jednolitego stroju określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.
13. Dyrektor szkoły może w porozumieniu z radą rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
14. W celu zwiększenia kontroli nad frekwencją, w związku z pracą nad samodyscypliną ucznia, dbałością o realizację obowiązku szkolnego oraz w celu rozwijania współpracy z rodzicami
w szkole działa Zespół Wychowawczy do Spraw Profilaktyki, zwany dalej „Zespołem”.
15. Zasady działania Zespołu określa Regulamin Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki.
§ 15
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanego dalej „wychowawcą”,
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził przez cały tok nauczania swój oddział w danym typie szkoły.
3. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór wychowawcy klasy poprzez złożenie na ręce dyrektora wniosku w tej sprawie.
4. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób ułatwiający właściwe funkcjonowanie szkoły.
5. O sposobie załatwienia sprawy wraz z uzasadnieniem dyrektor powinien powiadomić stronę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w terminie do 14 dni.
ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 16.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas rodziców, organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów wszystkich klas gimnazjum.
3. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
4. Do zadań i form pracy świetlicy należą:
a) ujawnianie i rozwój zainteresowań uczniów,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami w sprawowaniu opieki nad uczniami.
5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia.
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7. W miarę potrzeb i posiadanych środków świetlica może organizować zajęcia dla dzieci w klubach młodzieżowych.
8. Zajęcia w świetlicy i w klubach młodzieżowych są pozalekcyjnymi formami opiekuńczo-
-wychowawczymi działalności szkoły, na które przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnych deklaracji rodziców dokumentujących konieczność przebywania dziecka w świetlicy w określonym czasie.
9. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje każdego roku szkolnego powołana przez dyrektora szkoły komisja, w skład której wchodzą: dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, kierownik i wychowawcy świetlicy, przedstawiciel rady rodziców. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, służy odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
10. Do zadań świetlicy należą:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
c) ujawnianie i rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę możliwości i potrzeb, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
11. Czas pracy świetlicy powinien być dostosowany do faktycznych potrzeb szkoły i środowiska.
12. Stosownie do zmianowości zajęć w szkole i możliwości bazowych organizuje się zajęcia
w grupach wychowawczych.
13. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły oraz według tygodniowego rozkładu zajęć.
14. Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.
15. Szkoła w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów może zorganizować stołówkę.
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 17.
1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb nauczania i rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
2. Biblioteka realizuje zadania poprzez:
a) uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej, wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej,
b) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów i nauczycieli,
c) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu rozwoju czytelnictwa, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
d) pełnienie funkcji ośrodka edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Biblioteka znajduje się w pomieszczeniu, które umożliwia:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach lub oddziałach,
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i bezpośrednio po ich zakończeniu .
4. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:
a) gromadzenie i udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowościach,
c) informowanie czytelników o zbiorach bibliotecznych,
d) poradnictwo czytelnicze,
e) zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,
f) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych lub wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
g) udostępnianie nauczycielom, uczniom i wychowawcom potrzebnych materiałów,
h) udzielanie nauczycielom pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
i) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzeniu rady pedagogicznej,
j) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
k) znajomość posiadanych zbiorów,
l) znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań,
m) zakup książek, pomocy audiowizualnych i edukacyjnych programów komputerowych, prenumeraty czasopism w miarę posiadanych środków,
n) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
o) selekcjonowanie zbiorów i oprawianie książek,
p) organizowanie warsztatu informacyjnego,
q) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 18.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym oświaty,
c) aktualizowanie wiedzy i podnoszenie umiejętności pedagogicznych oraz uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
d) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
e) rzetelne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
f) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
g) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
h) dbanie o poprawność językową uczniów,
i) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone środki dydaktyczne i sprzęt,
j) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,
k) pełnienie dyżurów na terenie szkoły zgodnie z opracowanym przez dyrektora szkoły harmonogramem,
l) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP organizowanych przez zakład pracy,
m) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
n) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
o) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem przestrzegania przepisów BHP i higieny pracy,
p) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości przestrzeganie regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i informowanie o niebezpieczeństwie uczniów korzystających z pracowni,
q) używanie w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych tylko sprawnego sprzętu oraz niezwłoczne powiadamianie dyrektora szkoły o zauważonej wadzie sprzętu,
r) zgłaszanie dyrektorowi szkoły zaistniałych na terenie szkoły wypadków,
s) niezwłoczne powiadamianie dyrektora szkoły o awariach sprzętu znajdującego się w powierzonej nauczycielowi pracowni.
2. Nauczyciel ma prawo do:
a) decydowania o doborze metod, form pracy, programu nauczania, podręczników
i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
b) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, które nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej,
c) prowadząc koło lub zespół ma prawo decydowania o treści programu nauczanego przedmiotu lub koła,
d) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce uczniów,
e) decydowanie o ocenie zachowania swoich uczniów,
f) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień, kar regulaminowych dla uczniów.
3. Nauczyciel odpowiada za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach
i zespołach,
b) stan przydzielonego mu warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych, a także za zniszczenie lub stratę składników majątku i wyposażenia szkoły w rezultacie braku nadzoru oraz właściwego zabezpieczenia,
c) odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach, pozaszkolnych wycieczkach, w czasie dyżurów mu przydzielonych; nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru; zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia
4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek wchodzących w jego skład nauczycieli.
6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także podejmowania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowywanie przedmiotowych systemów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
d) wspólne opiniowanie innowacji, eksperymentów i autorskich programów nauczania,
e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
§ 19.
WYCHOWAWCA KLASY
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ( uczących w tym oddziale ), zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dyrektor powierza prowadzenie oddziału jednemu wychowawcy w ciągu całego etapu edukacyjnego
z zastrzeżeniem ust. 8-9.
3. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego ucznia ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, winien:
a) zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,
b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, uwzględniający wychowanie prorodzinne,
c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
e) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną,
f) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
g) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
h) pomagać w organizacji i brać udział w życiu kulturalnym klasy,
i) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania się ucznia,
j) powiadamiać rodziców ucznia o przewidywanej dla ucznia okresowej, rocznej niedostatecznej ocenie z zajęć dydaktycznych, nagannej ocenie z zachowania na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej
k) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych /rocznych,
l) uczestniczyć w zebraniach klasowych, konsultacjach z rodzicami zorganizowanych co najmniej dwa razy w każdym semestrze oraz po zakończeniu każdego semestru.
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonego mu oddziału, a w szczególności:
a) prowadzi dziennik lekcyjny,
b) wypisuje świadectwa promocyjne,
c) sporządza zestawienia statystyczne wyników nauczania, wychowania i frekwencji,
d) wypełnia arkusze ocen uczniów,
e) składa sprawozdania z przebiegu i wyników swej pracy na posiedzeniach rady pedagogicznej,
f) wnioskuje, po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb uczniów, do odpowiednich komisji o przyznanie niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej,
g) realizuje zadania wynikające z przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
- na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych dla uczniów okresowych /rocznych stopniach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie nagannej z zachowania,
- fakt ten bezwzględnie odnotowuje w dzienniku,
- za wykonanie w/w obowiązku przez wychowawcę uznaje się osobiste poinformowanie rodziców lub wysłanie zawiadomienia pocztą tradycyjną, lub poinformowanie w rozmowie telefonicznej,
h) wykonuje inne czynności wynikające z uchwał rady pedagogicznej,
i) organizuje preorientację zawodową,
j) na prośbę rodzica, kierując się ogólnymi zasadami, podejmuje decyzje o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia na zajęciach w szkole.
7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zgłosić wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy oddziału.
9. Zmiana wychowawcy oddziału może nastąpić w przypadku:
a) gdy nauczyciel nie wykonuje właściwie zadań wychowawcy,
b) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy,
c) urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego nauczyciela,
d) na wniosek rodziców i uczniów, zaopiniowany przez Radę Rodziców,
e) na własny umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy.
10. Sposób i tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosku:
a) umotywowany wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły,
b) wniosek winien być rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty wpływu do sekretariatu szkoły,
c) w przypadku powstania sporu co do osoby wychowawcy dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego rozpatrzenia sprawy w składzie:
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- przedstawiciel Rady Rodziców
- osoba sprawująca bezpośredni nadzór pedagogiczny.
11. Nauczyciel ma prawo odwołania się od decyzji komisji do organu nadzorującego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 20.
1. Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne jest szkołą bezobwodową.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy
ukończyli szkołę podstawową.
3 Na wniosek rodziców ucznia lub opiekunów prawnych po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego.
4. Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum określa regulamin stanowiący załącznik nr 6 uwzględniający zarządzenia władz oświatowych w danym roku szkolnym.
§ 21.
1. Do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum.
2. Zasady rekrutacji uczniów do liceum określa regulamin stanowiący załącznik nr 7 uwzględniający zarządzenia władz oświatowych w danym roku szkolnym.
3. Szkoła może przyjąć własny regulamin oraz zasady rekrutacji do klas autorskich, eksperymentalnych zatwierdzony przez radę pedagogiczną za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 22
1. „Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego, Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.” stanowią załączniki nr 1, 1a, 1b do Statutu Szkoły.
PRAWA UCZNIA
§ 23
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz ochronę
i poszanowanie godności,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
e) zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów
i wątpliwości, jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania, życia szkoły oraz uzyskiwania od nich wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy,
f) odwołać się za pośrednictwem wychowawcy lub przedstawiciela samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły w sytuacjach, które naruszają jego prawa,
g) własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań,
talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych ucznia ,
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce, co określa Wewnątrzszkolny System Oceniania
i) pomocy szkoły w przypadku trudności w nauce, w tym do korzystania z poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych
z nauczycielem, zwłaszcza, jeśli napotkał na trudności w opanowaniu materiału,
i) informacji na temat zakresu wymagań szkoły oraz metod nauczania,
j) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
k) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i księgozbioru biblioteki zgodnie
z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
l) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole,
m) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 24
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych a statucie, a zwłaszcza:
a) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego obywatela i ucznia
szkoły,
b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz właściwego przygotowania się do zajęć i właściwego zachowania się w ich trakcie,
c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz własny rozwój,
e) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
f) unikania agresywnych zachowań i nie prowokowania sytuacji konfliktowych,
g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
h) dbania o schludny wygląd realizowany przez uczniów nieobjętych obowiązkiem,
o którym mowa w § 25 ust. 1, lit. i., poprzez: niestosowanie wyzywającego makijażu, noszenie ubrań zakrywających w szczególności: ramiona, biodra, część lędźwiową kręgosłupa, przez zakaz noszenia spódnic, sukienek typu mini,
i) noszenia odpowiedniego, ujednoliconego stroju na terenie szkoły, z zastrzeżeniem
§ 14 ust. 15,
j) zakazu używania podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zasadach określonych w § 25 a,
k) naprawiania umyślnie i celowo zniszczonego mienia szkoły,
l) dbania o dobre imię i tradycje szkoły,
m) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły i nauczycieli
Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
n) okazywania szacunku i właściwego zachowania wobec nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, pozostałych uczniów i innych osób,
o) przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole.
§ 25
1. Uczeń podczas zajęć dydaktycznych w szkole ma bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mają możliwości zbliżone parametrami technicznymi do telefonów komórkowych.
2. Telefon komórkowy oraz inne urządzenie elektroniczne, o którym mowa w ust. 1, muszą być bezwzględnie wyłączone podczas zajęć lekcyjnych. Zastosowanie funkcji: wyciszenie lub innej zbliżonej do tej funkcji, zabawa urządzeniem włączonym, wyciszonym, jak i wyłączonym jest naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 1.
3. Na przerwach międzylekcyjnych uczeń ma prawo korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem uzyskania zgody na przetwarzanie praw autorskich i osobistych nauczycieli innych pracowników szkoły, pozostałych uczniów, osób trzecich do nagrywania, wykonywania zdjęć lub innych czynności naruszających ich prywatność.
4. W przypadku urządzeń elektronicznych zapisy ust. 1 nie mają zastosowania do zajęć technologii informacyjnej, informatyki, jeżeli ich użycie jest związane z wykonywaniem poleceń przez nauczyciela.
5. W przypadkach uzasadnionych uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych.
6. W przypadku użycia przez ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel ma obowiązek:
a) zdeponowania telefonu lub urządzenia elektronicznego do czasu zakończenia lekcji w sposób uniemożliwiający zakłócanie przebiegu zajęć,
b) poinformowanie wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły o użyciu telefonu lub urządzenia podczas zajęć lekcyjnych.
NAGRODY
§ 26
1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową i koleżeńską postawę,
c) szczególne osiągnięcia,
d) odwagę,
e) osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
f) aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,
g) stuprocentową frekwencję,
h) aktywną działalnością charytatywną.
2. Nagrody przyznaje uczniowi dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez wychowawcę na zebraniu klasowym,
b) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
c) list gratulacyjny (pochwalny) wychowawcy, Rady Pedagogicznej i dyrektora
do rodziców,
d) dyplom uznania,
e) nagrody rzeczowe – otrzymują uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem lub ukończyli szkołę z wyróżnieniem,
f) tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły,
g) tytuł Absolwenta Roku,
h) udział w wycieczce krajoznawczo-turystycznej, zorganizowanej i sfinansowanej
przez szkołę lub organ prowadzący.
KARY
§ 27
1. Za łamanie statutu szkoły uczniowie mogą być karani:
a) upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
b) pisemnym upomnieniem (naganą) wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,
c) obniżeniem stopnia z zachowania,
d) upomnieniem dyrektora szkoły,
e) pisemnym upomnieniem (naganą) Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców,
f) pozbawieniem udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
g) w przypadku ucznia, który uzyskał ocenę niższą niż poprawna z zachowania, można takiego ucznia pozbawić w następującym semestrze prawa do udziału w imprezie, wyjeździe klasowym, wycieczce,
h) pozbawieniem biernego prawa wyborczego do struktur samorządu uczniowskiego,
i) przeniesieniem do innej klasy,
j) przeniesieniem do innej szkoły,
k) skierowaniem sprawy do policji lub sądu dla nieletnich,
l) podaniem treści kary do wiadomości społeczności szkolnej,
m) naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów,
n) skreśleniem z listy uczniów.
2. Możliwe jest wymierzenie kilku kar.
3. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych można również stosować kary niewymienione w ust. 1., jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
4. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw i uprawnień wymierzane są na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona na całą grupę.
6. Przypadki, w których uczeń liceum może zostać skreślony z listy uczniów szkoły:
- nieusprawiedliwione nieobecności,
- stosowanie przemocy wobec innych,
- dewastacja mienia,
- palenie papierosów i inne formy zażywania nikotyny na terenie szkoły,
- picie alkoholu na terenie szkoły,
- zażywanie lub rozprowadzanie wśród uczniów środków odurzających,
- groźby karalne wobec uczniów lub zachowania mające na celu wymuszenie
od innych uczniów np. pieniędzy.
Przyczyną skreślenia ucznia z listy uczniów może być też naruszenie innych obowiązków ucznia, określonych w statucie szkoły.
7. Zasady postępowania w sprawie skreślenia określone są w procedurze skreślenia
z listy uczniów.
8. Uczeń gimnazjum (podlegający obowiązkowi szkolnemu), który nie spełnia ciążących na nim obowiązków może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje właściwy kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
TRYB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKÓW
§ 27 a
1. Dyrektor Szkoły przyjmuje zainteresowane strony w sprawach skarg i wniosków we wszystkie dni tygodnia w godzinach urzędowania.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć stron winna być umieszczona
w widocznym miejscu w budynku szkoły.
3. Skargi, zażalenia oraz wnioski mogą być składane ustnie lub pisemnie.
4. Pracownik przyjmujący strony w sprawach skarg i wniosków sporządza notatkę służbową.
5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat szkoły.
6. Przy rejestrze skarg i wniosków gromadzone są kserokopie skarg i wniosków,
a także dokumenty ostatecznego załatwienia sprawy.
INNE WAŻNE USTALENIA
§ 28
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.
2. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.
3. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela.
4. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej.
2. W przypadkach konfliktów pomiędzy organami szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną (negocjacyjną), w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.
3. Zadaniem komisji jest wypracowanie w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem szkoły.
4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.
5. Integralną częścią statutu jest schemat organizacyjny szkoły stanowiący załącznik nr 8.
§ 30
1. Wykładnia niniejszego statutu obowiązuje Radę Pedagogiczną.
2. Zmiana statutu:
a) wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor szkoły, 1/5 statutowej liczby członków Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski za pośrednictwem Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) nowy statut lub statut z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu szkołę w celu sprawdzenia jego zgodności z prawem.
§ 31
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących podaje się nazwę szkoły.
3. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 32
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym na podstawie odrębnych przepisów szkoła za zgodą organu prowadzącego prowadzi wyłącznie dzienniki w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian do statutu dokonana została przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2014 r.

……………………………
Dyrektor szkoły
Strzelce Opolskie, dn. 29 sierpnia 2014 r.

Załączniki do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich :
a) załącznik nr 1 – Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzyczny im. Władysława Broniewskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
b) załącznik nr 1 a – Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
c) załącznik nr 2 – Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
d) załącznik nr 3 – Program Profilaktyczny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
e) załącznik nr 4 – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.
f) załącznik nr 6 – Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum
Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich
g) załącznik nr 7 – Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
h) załącznik nr 8 – Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich