pomoc materialna 2019

Uczniowie,

Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:

  1. Wyprawka szkolna (dofinansowanie podręczników) dla niepełnosprawnych uczniów LO (z orzeczeniem). Na rządową pomoc będą mogli liczyć uczniowie:
    • niepełnosprawni (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.: uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).

Termin składania wniosków w szkole upływa 10 września 2019 roku.
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

  1. Stypendium socjalne (formy proponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
    Pomoc materialna może być przyznana w formie:
    1. stypendium szkolnego
    2. zasiłku szkolnego (bliższe informacje o obydwu formach pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)


Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wszystkich dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Należy je złożyć w terminie do 15 września 2019 w OPS.

Psycholog szkolny
Barbara Niedworok